GTC

Algemene
Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 8 november 2023

DEUSE SRL, BE 0654.792.659
Rue Cochêne 72, 4680 Hermée, België

Details van het aanbod

Onze diensten omvatten een functionele analyse en de daaruit voortvloeiende implementaties.
De onderneming is actief in softwareontwikkeling voor bedrijven, gegevensverwerking voor bedrijven en alle gerelateerde adviesdiensten.
De onderneming werkt enkel op contractuele basis.

Procedures voor prijzen en bestellingen

Diensten worden op contractuele basis verstrekt, doorgaans voorafgegaan door een kosteloze offerte met een geldigheidsduur van een maand. Alle prijzen worden weergegeven in euro's en zijn exclusief btw. In de meeste gevallen stemt het totaalbedrag overeen met de eindfactuur, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de geleverde diensten ten opzichte van de initiële offerte.
De acceptatie van de offerte vindt plaats zodra de klant deze ondertekend retourneert of op enige andere wijze zijn goedkeuring kenbaar maakt (bijvoorbeeld via e-mailbevestiging, mondelinge goedkeuring, verzoek om de dienstverlening voort te zetten). Het uurtarief van DEUSE SRL bedraagt € 107,5/uur, tenzij anders vermeld in de offerte.

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn bedraagt 15 dagen na de factuurdatum, en de factuur kan digitaal worden opgesteld. Betaling dient plaats te vinden via overschrijving op bankrekeningnummer IBAN: BE84 7320 3962 5359 - BIC: CREGBEBB.
Elke vertraging in de betaling resulteert automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling in een rentetoeslag van 12% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 18%, met een minimum van €75. Bovenop deze rente kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met €12,50 voor elke verzonden herinnering en €25 voor de verplaatsing van een persoon. Eventuele juridische kosten en verweerkosten zijn eveneens voor rekening van de schuldenaar.
Conform artikel 32.15 van de Wet van 14/7/1991, gewijzigd door de Wet van 6/04/2010, betreffende handelspraktijken, zijn deze algemene contractuele voorwaarden wederzijds van toepassing tussen de partijen. Elke betwisting moet binnen een week na ontvangst van de factuur schriftelijk per aangetekende brief worden medegedeeld om ontvankelijk te zijn.
Bij een niet-betaald saldo door de klant behoudt DEUSE SRL zich het recht voor om alle verdere leveringen en/of prestaties op te schorten totdat het saldo volledig is betaald. Bovendien kan betaling worden geëist vóór de levering en/of vóór de prestaties.

Leveringsvoorwaarden

DEUSE SRL verplicht zich tot het realiseren van een ontwikkeling die in overeenstemming is met de functionele analyse, intern opgesteld in de vorm van User Stories & Mock-Up's. Deze analyse is het enige document waarmee DEUSE SRL rekening houdt tijdens de ontwikkeling van het desbetreffende project. Eventuele aanvullende wijzigingen die door de klant worden aangevraagd en oorspronkelijk niet in deze analyse zijn opgenomen, zijn niet inbegrepen in de initiële offerte en zullen leiden tot extra ontwikkelingskosten.
Bij de levering ontvangt de klant een demonstratie van de gerealiseerde ontwikkeling. Tijdens deze presentatie heeft de klant de gelegenheid om opmerkingen of bedenkingen te uiten. Afhankelijk van de aard van deze opmerkingen kunnen de vereiste wijzigingen aan het gepresenteerde product het onderwerp vormen van een nieuwe dienst.
Alle verdere opmerkingen zullen individueel worden onderzocht.

Overdracht van eigendom

DEUSE SRL behoudt het eigendom van de resultaten van de geleverde dienst totdat de volledige betaling van de prijs, inclusief hoofdsom en rente, heeft plaatsgevonden.

Wederkerige verplichtingen

DEUSE SRL voert haar werkzaamheden uit op basis van de door de klant verstrekte informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om betrouwbare en eerlijke informatie aan DEUSE SRL te verstrekken.
DEUSE SRL verbindt zich ertoe de grootst mogelijke zorg te betrachten bij de uitvoering van haar diensten. Het naleven van deze verplichting is echter uitsluitend een inspanningsverbintenis. Hierdoor kan DEUSE SRL niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet toepassen en/of het verkeerd gebruik door de klant van haar diensten of adviezen.

Intellectueel eigendom

De klant geeft DEUSE SRL de toestemming om zijn logo, naam en een samenvatting van het uitgevoerde werk te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders overeengekomen met de klant.
DEUSE SRL draagt de exploitatierechten van de creatie, die het resultaat is van de opgedragen dienst, over aan de klant, maar blijft eigenaar van de morele rechten. Deze overdracht belet DEUSE SRL niet om nieuwe creaties te initiëren op basis van de vorige creaties. In elk geval verbindt DEUSE SRL zich ertoe om alle gegevens, concepten, informatie of documenten betreffende de klant, van welke aard dan ook (economisch, technisch, commercieel) waarvan DEUSE SRL in het kader van haar dienstverlening kennis krijgt, strikt vertrouwelijk te houden.

Garantie - en prioriteitsniveaus en responstijden voor systeemfouten (SLA)

Gedetecteerde DEFECTEN worden ingedeeld in drie prioriteitsniveaus, die dienen als basis voor het bepalen van de toepasselijke Service Level Agreement (SLA). DEUSE is verantwoordelijk voor het voorstellen van het bijbehorende prioriteitsniveau. In het geval dat het voorgestelde prioriteitsniveau niet passend lijkt voor de andere partij, zal er in onderling overleg een herziening van de prioriteit plaatsvinden.

DEUSE biedt een garantie van 30 dagen op nieuwe functionaliteiten na oplevering in een testomgeving. Na deze periode worden diensten gefactureerd. Deze garantie dekt gebreken van prioriteitsniveau 1 en 2.

Prioriteitsniveau 1:

STORINGEN die de service onderbreken of ernstig in gevaar brengen, zoals een ontoegankelijke oplossing of de volledige blokkering van een kritisch proces (bijvoorbeeld verkoop- of registratiestromen). DEUSE start haar interventie binnen maximaal acht werkuren, tenzij anders overeengekomen. Na validatie door de KLANT worden de correcties zo snel mogelijk online gezet, in het geval van een dringende eenmalige upload.

Prioriteitsniveau 2:

FOUTEN die de werking van de oplossing ernstig verstoren, maar op een niet-kritieke manier, zoals een foutmelding 500 op een minder kritisch proces. DEUSE begint haar interventie binnen vier werkdagen. Correcties worden online gezet als onderdeel van een urgente eenmalige release.

Prioriteitsniveau 3:

FOUTEN die geen aanzienlijke invloed hebben op de dienstverlening, maar wel gecorrigeerd dienen te worden, zullen door de DIENSTVERLENER binnen tien werkdagen worden aangepakt. Na validatie door de KLANT worden deze correcties opgenomen in de daaropvolgende onlinepublicatie die tussen de partijen is overeengekomen.

Gegevensbescherming

DEUSE SRL fungeert als dienstverlener voor bedrijven en verplicht zich in deze hoedanigheid om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensverwerkers van de verwerkingsverantwoordelijken. Deze verplichtingen worden in het bijzonder beheerst door de Belgische wet van 8 december 1992 en de daarmee samenhangende nationale, Europese of internationale normen.

Annulering

In geval van annulering verbindt de klant zich ertoe om alle of een deel van de reeds geleverde diensten te betalen, plus 10%.

Voorafgaande voorwaarden

In geval van uitzonderlijke omstandigheden (ongeval, ziekte, brand, enz.) zal DEUSE SRL de klant zo snel mogelijk informeren en kan het contract worden opgeschort totdat de situatie weer normaal is.

Overmacht

DEUSE SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering in geval van overmacht, wettelijk als dusdanig erkend: natuurrampen, onderbrekingen in de energiedistributie, communicatie- of postdiensten, arbeidsconflicten (postbezorging, enz.), oorlog of kwaadwillige daden, computerstoringen (toegangsprovider, internet of virussen), brand of elke andere gebeurtenis van vernieling, of elke andere plotse, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis, die niet te wijten is aan de fout van een persoon.

Wijziging van deze voorwaarden

DEUSE SRL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Klant wordt binnen 2 maanden voordat de wijzigingen van kracht worden, op de hoogte gesteld.

Deelbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, worden deze als niet-bestaand beschouwd. De overige bepalingen behouden echter hun geldigheid en afdwingbaarheid.

Regels die van toepassing zijn in geval van een geschil

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder de jurisdictie van het Belgisch recht. Indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Luik.